Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteden we de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van de website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Mocht je toch onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als je dit meldt via info@plasticheroes.nl

Beeldmateriaal

De foto's en logo's op deze site mogen behalve voor priv├ęgebruik niet zonder schriftelijke toestemming van Plastic Heroes worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Alle rechten zijn voorbehouden aan Plastic Heroes.

Weergave site

Deze website maakt gebruik van recente techniek. Sommige browsers ondersteunen de website misschien niet optimaal. Voor een betere weergave bekijk je de website het beste in Internet Explorer 10, Firefox of Google Chrome. Wil je weten welke browser je gebruikt? Dan kun je dat checken via deze browserchecker.

--- PRIVACYVERKLARING ---

Plastic Heroes is een initiatief van het verpakkende bedrijfsleven, vertegenwoordigd door Stichting Afvalfonds Verpakkingen (hierna aangeduid als: “AFV” of “we”). AFV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe AFV, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna: "persoonsgegevens") verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).  

Identiteit en contactgegevens

Stichting Afvalfonds Verpakkingen, gevestigd aan Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam.

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking

Via de website Plastic Heroes (http://www.plasticheroes.nl/) kunt u via het contactformulier vragen stellen. In dit kader verwerkt AFV uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer en eventuele (mail)correspondentie aangaande de vraag en gevoerde communicatie in dat verband. 

Gedurende uw bezoek op de website Plastic Heroes slaan wij verder het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, alsmede het type besturingssysteem, internetbrowser en de bezochte webpagina's op. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en u alle functionaliteiten van de website te kunnen leveren en bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren. 

Bewaartermijnen 

AFV zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, dan wel niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

AFV deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar dienstverlening (bijv. de hosting van de website), of voor zover AFV hiertoe wettelijk is verplicht. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van AFV (‘verwerkers’), wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om een zorgvuldig gebruik en passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. AFV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en AFV heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verwerking. Hiertoe gebruikt AFV meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar de gegevens zijn opgeslagen. 

Uw rechten 

U heeft tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor een bepaalde gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wilt u gebruik maken van uw wettelijke rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw persoonsgegevens door AFV, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@afvalfondsverpakkingen.nl of Stichting Afvalfonds Verpakkingen, Postbus 1266, 2260 BG  Leidschendam. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. 

AFV wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Leidschendam, mei 2018